Zpracování osobních údajů

Informační memorandum o zpracování osobních údajů
25.05.2018
 
Vážení obchodní přátelé,
 
obracíme se na Vás jménem společnosti abala.eu stroje obaly folie s.r.o., se sídlem Denkova 3602, Kroměříž PSČ 767 01, IČO: 26903415 (dále jen „abala.eu“).
 
S odkazem na skutečnost, že dne 25. 5. 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), Vám tímto dopisem poskytujeme informace o zpracování a ochraně osobních údajů v abala.eu.
 
Níže Vám dáváme na vědomí,  jaké osobní údaje má abala.eu k dispozici, jak s nimi nakládá, odkud je získává.
 
 
INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ abala.eu.


Tímto memorandem Vám dáváme informace, jakým způsobem abala.eu zpracovává a chrání osobní údaje obchodních partnerů.


Za zpracování osobních údajů abala.eu považuje zejména jejich shromažďování, zaznamenávání, ukládání, používání, nahlédnutí, výmaz a likvidace.
 
 
Účel zpracování osobních údajů
 
 
bez udělení souhlasu: abala.eu zpracovává osobní údaje za účelem plnění smluvních povinností, plnění zákonných povinností, ochrana práv a právem chráněných zájmů;
se souhlasem: abala.eu zpracovává osobní údaje k marketingovým účelům, k předávání osobních údajů třetím osobám pro kontaktování obchodního partnera za účelem průzkumu trhu a za účelem marketinkových výzkumů, k zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách.
 
 
Osobní údaje
 
 
abala.eu zpracovává osobní údaje, které nám dáváte k dispozici v souvislosti s plněním smluvních povinností a vznikající plněním závazků ze smluv, v souvislosti s plněním zákonných povinností, v souvislosti s ochranou práv a právem chráněných zájmů. Zejména se jedná o zpracovávané osobní údaje:
 
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, telefonní číslo, email, IČ, DIČ, číslo účtu, komunikace s klientem (telefonická a emailová komunikace).
 
 
Způsob získávání osobních údajů
 
 
abala.eu získává osobní údaje přímo od obchodních partnerů, zejména při sjednávání, uzavírání a plnění smluv, dále z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou např. veřejné rejstříky.
 

Způsob zpracování osobních údajů
 
 
abala.eu zpracovává osobní údaje obchodních partnerů manuálně i automaticky, a to v informačním systému abala.eu. Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci abala.eu.
 
 
Doba zpracování osobních údajů
 
 
abala.eu zpracovává osobní údaje po dobu, která je potřebná vzhledem k účelu jejich zpracování. Obecně platí, že osobní údaje obchodních partnerů jsou zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu. abala.eu je nicméně povinna upozornit obchodní partnery, že zpracovávané osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smluvních povinností, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas, a to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
 
 
Odvolání souhlasu
Obchodní partneři můžou dobrovolně udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas.
 
 
Zabezpečení osobních údajů
 
 
abala.eu přijímá technická a organizační bezpečností opatření, kterými spravované údaje chrání před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním.
 
abala.eu Vás nicméně musí upozornit, že objektivně není možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. Nicméně se abala.eu snaží bezpečnostní opatření pravidelně kontrolovat a přizpůsobovat je technologickému vývoji.
 
 
Žádost o přístup k osobním údajům
 
 
V případě, že si obchodní partner podá žádost, abala.eu poskytne informace o tom, jaké údaje o něm zpracovává.
 
 
Za předpokladu, že obchodní partner zjistí, že abala.eu zpracovává jeho osobní údaje nepřesně či neúplně nebo se domnívá, že jsou zpracovány v rozporu s právními předpisy, může po abala.eu  požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu.
 
 
Kontaktní údaje – dotazy ke zpracování osobních údajů je možné vznést na adrese: Denkova 3602, 767 01 Kroměříž a na emailu: abala@abala.eu
 
 
Toto memorandum o zpracování osobních údajů je dostupné vždy na webových stránkách www.abala.eu.
 
 
Toto memorandum o zpracování osobních údajů je platné a účinné ode dne 25. 5. 2018.